Friday, 4 April 2008

एक प्रवास

थंडी

Burly parkनुसते रंग

सृष्टीची विविध रुपे पकडण्याचा प्रयत्न केला, तीचे विविध रंग सांभाळुन ठेवावेसे वाटलेले हलकेच हात फ़िरवला प्रत्येक फोटोवरुन अन मन गहिरे झाले.. एक एक रंग मनात उतरला आणि हा blog तयार झाला.